گروه پیشبرد ارتباطات رواق


بیش از بیست سال تجربه در حوزه ارتباطات و تبلیغات شرکتی. استفاده از نرم افزارهای به روز و مناسب. آشنایی با فرهنگ شرکتی، هویت دیداری و ارزش های سازمانی.

ارائه راهکارهای مناسب بر اساس تصویر و اعتبار مشتری با هدف ایجاد ارتباطی موفق تر و فراگیرتر با گروه هدف مشتری.